فایل های دسته بندی دانش آموزی(درسی) - صفحه 1

پاورپوینت فصل اول فلسفه،کلیات(1)پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

پاورپوینت دربارۀ فصل اول فلسفه،کلیات(1)پایۀ دوازدهم دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها

پاورپوینت درباره درس 9 جغرافیا،(سکونتگاه های شهری وروستایی)پایۀ دهم،دورۀ دوم متوسطه،کلیۀ رشته ها

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم دین وزندگی(1)(یاری از نمازو روزه) پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی

پاورپوینت درباره درس دوازدهم دین وزندگی(1)(یاری از نمازو روزه) پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درس یازدهم دین وزندگی(1)(دوستی باخدا) پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه،ادبیات وعلوم انسانی

پاورپوینت درباره درس یازدهم دین وزندگی(1)(دوستی با خدا) / پایه دهم،دورۀ دوم متوسطه،ادبیات و علوم انسانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن

پاورپوینت درباره اندازه گیری درعلوم وابزارهای آن

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره علم ریاضی چیست؟

پاورپوینت درباره علم ریاضی چیست؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا تقسیمات کشوری ایران (پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها)

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا تقسیمات کشوری ایران (پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره درس دهم دین وزندگی (اعتماد بر او) ( پایه دهم، دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی)

پاورپوینت درباره درس دهم دین وزندگی (اعتماد بر او) ( پایه دهم، دوم متوسطه) ( ادبیات و علوم انسانی)

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم جغرافیاویژگی های جمعیت ایران (پایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها)

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا ویژگی های جمعیت ایران پ(ایه دهم، دورۀ دوم متوسطه) ( کلیه رشته ها)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی