فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت انواع طراحی هادرکارآزمایی های بالینی کارآزمايی درعرصه ودرجامعه

پاورپوینت درباره انواع طراحی ها در کارآزمایی های بالینی کارآزمايی در عرصه و در جامعه RCT Designs Field and Community Trials

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره حاکميت باليني

پاورپوینت درباره حاکميت باليني

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی چیست

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی چیست

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

پاورپوینت درباره اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه گسترش ايمنسازيEPIExpanded Program on Immunization

پاورپوینت درباره برنامه گسترش ايمنسازيEPIExpanded Program on Immunization

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینیClinical Governance

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینیClinical Governance

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره عملكرد برنامه ايمنسازي ومراقبت بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در سال 91

پاورپوینت درباره عملكرد برنامه ايمنسازي ومراقبت بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در سال 91

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی Clinical Governance

پاورپوینت درباره حاکمیت بالینی Clinical Governance

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی