فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت درباره عوامل بي حجابي

پاورپوینت درباره عوامل بي حجابي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره سبك زندگي سالم

پاورپوینت درباره سبك زندگي سالم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره توسعه اقتصادي و برنامه ریزی ،فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی

پاورپوینت درباره توسعه اقتصادي و برنامه ریزی،فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره روش تربیتی تمثیل

پاورپوینت درباره روش تربیتی تمثیل

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره روش تربیتی تغییر موقعیت

پاورپوینت درباره روش تربیتی تغییر موقعیت

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران

پاورپوینت درباره برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري فرهنگي در ايران

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی دردوره ی ابتدايی

پاورپوینت درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی دردوره ی ابتدايی، بررسی يك واحد يادگيری طراحی آموزشی، الگوهای نمونه تدريس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره بررسی شبهاتی پیرامون زنان

پاورپوینت درباره بررسی شبهاتی پیرامون زنان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره اهمیت ارتباط

پاورپوینت درباره اهمیت ارتباط

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی